Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 73: Trình tự, thủ tục xác định tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất của dự án hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ ngày nhận được hồ sơ địa chính của cơ quan Tài nguyên và Môi trường (hoặc hồ sơ kê khai; của tổ chức kinh tế), Cục Thuế (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho tổ chức sử dụng đất.
Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan Thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. Đồng thời cơ quan Thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất: căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan Tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp, cơ quan Thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.
Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để  tính thu tiền sử dụng đất: trong thời hạn  05  ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban  nhân dân  cấp tỉnh quyết định; số tiền bồi thường, hỗ trợ,  tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan Tài chính xác định; cơ quan Thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.
Cơ quan Thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

Bình luận