Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 103: Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-8-2014.

Bình luận