Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 86: Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Trả lời:
Điều 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, quy định trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất như sau: Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất nhận được từ tổ chức kinh tế hoặc từ cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan Thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, cụ thể:
-    Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư: cơ quan Thuế xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm bằng (=) diện tích phải nộp tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn, giảm cụ thể vào quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất; đồng thời tại quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã
được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; số tiền sử dụng đất được ghi tại quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng”.
-    Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại Bảng giá  đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất: cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất được  miễn, giảm bằng (=) diện tích phải nộp tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn, giảm cụ thể vào quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Bình luận