Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 99: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 01-7-2004, nay được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được xác định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất  cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 01-7-2004, nay được cơ quan có thẩm  quyền cấp Giấy chứng nhận thì tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được xác định như sau:
-    Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15-10-1993 thì thu bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-    Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 01-7-2004 thì thu bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bình luận