Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 82: Hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, hồ sơ miễn hoặc giảm đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở gồm:
-    Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;
-    Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê duyệt dự án và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất;
-    Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có).

Bình luận