Trang chủ

Bí mật Toán học

Người thông minh vì sao có thể chia bò tròn số?

Ngày xưa cổ một ông già người Ấn Độ trước khi chết muốn chia 19 con bò cho 3 người con trai.

Phương pháp chia bò rất đặc biệt, di chúc của ông viết thế này : tổng cộng là 19 con bò, chia cho anh cả 1/2 tổng số bò; chia cho anh hai 1/4 của tổng số bò, chia cho anh thứ ba 1/5 của tổng số bò. Nội dung di chúc của ông phải được thi hành. Nhưng đối với người Ấn Độ cổ, bò được coi như thần linh, không được giết, chỉ có thể chia cả con, thế thì với 19 con bò nên chia thế nào đây? Điều này thật khó cho 3 người con trai.

Ba người con trai quyết định hỏi ý kiến quan toà, nhưng quan toà cũng không có biện pháp, ông đành nói : Toà án khó xử vụ việc gia đình, các anh hãy trở về thương lượng giải quyết đi!

Thế rồi sau đó, sự việc đến tai một người thông minh, người thông minh đã giúp họ giải quyết được vấn đề khó khăn này.

Người thông minh nói với ba anh em : tôi có 1 con bò thêm vào cho các anh, chia cho các anh xong thì trả lại cho tôi. Quả nhiên sau khi 19 con bò biến thành 20 con thì rất dễ chia. Người anh cả được chia 1/2 của 20 con, tức là được 10 con; anh hai được chia 1/4 của 20 con, tức là được 5 con; anh thứ 3 được chia

1/5 của 20 con, được 4 con. 20 - 10 - 5 - 4 = 1, còn lại 1 con bò trả lại cho người thông minh. Sau khi chia xong, người thông minh vẫn dắt con bò của mình trở về, mọi người đều khen anh ta có phương pháp hay.

Nhưng có người nói, nếu người cha để lại 15 con, lại qui định anh cả được 1/8, thế thì người thông minh chẳng phải là kiếm lời được một con bò sao?

Chúng ta tính toán một chút : 15+1 = 16 con; người anh cả được 1/2 của 16 là 8 con; anh thứ hai được 1/4 của 16 con là 4 con; anh thứ ba được 1/8 của 16 con là 2 con. 16 - 8 - 4 - 2 = 2, như vậy người thông minh dắt 2 con bò về, quả thật kiếm thêm được một con b

Người này hỏi rất có lý. Vấn đề quan trọng khi chia bò tỷ lệ số bò cho ba anh em phải đúng theo di chúc của người cha,. 10 : 5 : 4 = 20 x 1/2 : 20 x 1/4 : 20 x 1/5.

Mà 20 là bội số nhỏ nhất của 2,4,5 ; tỉ lệ tròn số 10 : 5 : 4, vừa đủ để có thể chia tròn số 19, đây mới là diệu kế trong đó.

Nếu di chúc của người cha là anh cả chia 1/2, anh hai chia 1/4, anh ba chia 1/8, thế thì tỉ lệ số bò mà ba anh em được là 4 :2 : l = 8 x 1/2 : 8 x 1/4 : 8 x 1/8, lúc đó người cha không thể để lại 15 con được, ông sẽ để lại 14 con. Bởi vì 4 + 2 + 1 = 7. Số 14 là 2 lần 7, như vậy cũng không xảy ra chuyện người thông minh kiếm lời được một con bò nữa.

Bình luận